HAVA DURUMU

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 12 Kategoride 1698 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

PAKOP ÇEVRE DÜZENİ PLANI’NA İTİRAZ ETTİK

29 Aralık 2021 - kez okunmuş
Ana Sayfa » Son Dakika»PAKOP ÇEVRE DÜZENİ PLANI’NA İTİRAZ ETTİK
PAKOP ÇEVRE DÜZENİ PLANI’NA İTİRAZ ETTİK

Mevcut Organize Sanayi Bölgeler içinde doluluk oranının yüzde 40’ı bulmadığına dikkat çeken
Belediye Başkanımız Vahap Akay, “Planlı boş sanayi alanları varken, Trakya’nın verimli tarım
arazilerine plastik sanayi bölgesi kurulmasını kabul etmemiz mümkün değil” diyerek, tüm
hemşerilerimize süresi içinde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkan planlara itiraz etme
çağrısında bulundu.
Belediye Başkanımız Vahap Akay, Tekirdağ sınırları içinde 254 hektar büyüklüğünde, birinci sınıf tarım
arazisi üzerine yapılması planlanan PAKOP Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Çevre Şehircilik İl
Müdürlüğü’nde askıya çıkan Çevre Düzeni Planı’na itirazda bulundu.
ÇEVRE DÜZENİ PLANI ASKIYA ÇIKTI
Tekirdağ İli, Ergene İlçesi sınırları içinde yapılması planlanan PAKOP Plastik İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi’nin Çevre Düzeni Planlarının askıya çıktığını belirten Belediye Başkanımız Vahap Akay, “Bahse
konu alanın 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda
OSB alanı olarak gösterilmesine yönelik düzenleme, 2 Aralık 2021 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasında ve resmi web sitesinde 30 (otuz) gün süre ile askıya
çıkarıldı. Plan değişikliğinin yapım gerekçesi olarak 1/100.000 Ölçekli Revizyon ÇDP-Plan
Hükümlerinde yer alan mevcut dağınık ve düzensiz sanayi alanlarının ortak denetim ve yönetim
mekanizmasına kavuşturulması ve çevreye olumsuz etkilerinin minimize edilmesi amacıyla OSB
alanları oluşturulabilir maddesine yer verilmiş.
PLAN HÜKÜMLERİNDE NELER VAR?
Aynı planın Plan Hükümlerinde; ‘Sanayi gelişimi üst ölçek plan kararlarına uygun olan mevcut planlı
sanayi alanları ile sınırlandırılacak ve yeni sanayi yatırım taleplerinin planlı boş sanayi alanlarında yer
seçimleri teşvik edilecektir.’ ‘Yeni sanayi alanlarının açılması yerine öncelikle, daha önceden planlı boş
olan sanayi alanlarının doldurularak tarım topraklarının kullanılmaması, yüzey ve yeraltı su
kaynaklarının miktar ve kalite açısından korunması’ ve ‘Alt ölçek planlarda münferit sanayi
yapılaşmaları ve planları kesinlikle müsaade edilmeyip yatırımcılar Organize Sanayi Bölgelerine
yönlendirilecek ve toplam sanayi parsellerinin %75’i doluncaya kadar yeni bir OSB ve sanayi alanı
önerisi kabul edilmeyecektir’ ifadeleri yer almaktadır” dedi.
PLANIN BÜTÜNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR
1/100.0000 ölçekli Çevre Düzeni Planının strateji olarak mevcut sanayi bölgelerinin kullanımını
desteklediğini sözlerine ekleyen Başkanımız Akay, “Planda, dağınık ve düzensiz sanayi alanlarının; hali
hazırda planlarda sanayi bölgesi olan yerlerde düzenlenmesi gerektiği; tarımsal alanların sanayiye
dönüşümünün önünü de kapattığı anlaşılıyor. Planın yapımına dair söz konusu gerekçelerin planın
bütünüyle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu planın stratejisine ve
yapım gerekçesine aykırı sonuçlar doğurduğu görülmektedir” diye konuştu.
BURALAR TARIM ARAZİSİ VURGUSU
1/25.000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı kapsamında; plan değişikliği değerlendirildiğinde, söz
konusu alanın ‘Tarımsal Niteliği I. Öncelikli Korunacak Alan’ fonksiyonunda yer aldığının görüleceğini
kaydeden Belediye Başkanımız Vahap Akay, “Bu alanlar, tarımsal özelliklerinin tanımlanabilmesi için,
toprak özellikleri ve kullanım şekilleri dikkate alınarak; mutlak tarım arazisi, sulu mutlak tarım arazisi,
özel ürün arazisi ve dikili tarım arazisi olmak üzere dört grup altında sınıflandırılan arazilerden
oluşmaktadır. Planın 2.43 maddesinde de ‘Sanayi gelişimi mevzuata ve üst ölçek plan kararlarına

uygun olan mevcut planlı sanayi alanları ile sınırlandırılacak ve yeni sanayi yatırım taleplerinin planlı
boş sanayi alanlarında yer seçimleri teşvik edilecektir’ hükmü yer alıyor.
BİR BAŞKA İTİRAZ SU KAYNAKLARI İÇİN
Sanayi Alanları başlıklı hükmünde ise ‘Yeni sanayi tesisleri ancak mevcut alt ölçekli imar planlarında
sanayi alanı olarak belirlenen yerlerde kurulabilir ve bu tesisler içme suyu amaçlı kuyu ve membalara
50 metreden fazla yaklaşamaz. Mevcut olanlar, kullanım süresince kirliliği önleyici tedbirleri alacak ve
alt ölçekli imar planlarında çevre sorunu yaratmayacak uygun alanlara taşınacaktır. Sanayi tesisleri,
atıklarını İlgili Kanun ve Yönetmeliklere aykırı olarak su kaynaklarına kesinlikle deşarj edemez’
ifadeleri yer almaktadır” açıklamalarında bulundu.
1/25.000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Plan Raporunda 2000 yılı verilerine göre sektörel dağılım
oranlarının, tarım sektörü için %38,8, hizmetler sektörü için %35 ve sanayi sektörü için %26,2 olarak
belirlendiğini söyleyen Başkanımız Akay, “Planda ayrıca ‘1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene
Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda İl geneli için mevcut sanayi alanları dışında yeni sanayi
alanlarına yönelik plan kararı geliştirilmemiştir. Planlı ancak mevcutta yapılaşmamış sanayi alanlarının
dolması sonucu ortaya çıkacak sanayi sektörü çalışan sayısı ve buna bağlı olarak gelişecek hizmet
sektörü çalışan sayısı ile diğer plan kararları sonucu oluşacak nüfus hesapları yapılmış ve 2023 yılı Plan
hedef nüfusuna ulaşılmıştır’ denilmiştir. Geleceğe dair nüfus öngörüsü bu çerçevede yapılmış ve tüm
hesaplamalar planlama ilke ve esasları bu yönde oluşturulmuştur” diye konuştu.
ONAYLI ALANLAR DIŞINDA YENİ SANAYİ ALANLARINA İZİN VERİLMESİN
Başkanımız Akay, “Çalışma Alanları başlığı altında ise ‘Tekirdağ ilinde sanayi alanları, plansız ve
kontrolsüz geliştiğinden dolayı çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük tehdit oluşturmaktadır. İl
bütününe bakıldığında, sanayi alanlarının, Çerkezköy-Çorlu-Büyükkarıştıran hattında yoğunlaştığı
görülmektedir. Bu hat dışında İldeki OSB’ler haricinde büyük sanayi alanlarından söz edilemez. Bu
sebeple, öncelikle mevcut sorunları çözmek amacı ile Planla, mevcutta dağınık olarak yer seçmiş olan
sanayi alanlarının ıslah OSB’ler bünyesinde toplanması, sanayi tesislerinde yapısal dönüşüm için
çevreye daha duyarlı ve teknoloji ağırlıklı sanayilerin teşviki sağlanacaktır. Onaylı planlar dışında yeni
sanayi alanlarına izin verilmemesi ilkesel olarak kararlaştırılmıştır’ hükmü ile de bölgede sanayi
alanlarının yer seçimlerinin halihazırda bölgenin başlıca problemlerinden biri olduğu ve bu problemin
çözülebilmesini hedefleyen 1/100.000 ölçekli ve 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planlarıyla durumun
kontrol altına alınmaya çalışıldığı görülmektedir.
PLANLI BOŞ SANAYİ ALANLARI YERİNE TARIM ARAZİLERİ BELİRLENMİŞ!
Onaylanan Tekirdağ PAKOP Plastik İhtisas OSB Planı incelendiğinde; 1/100.000 Ölçekli Ergene Havzası
Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 Ölçekli Tekirdağ İli Çevre Düzeni Planına ait hedef ve stratejilerden
olan tarımsal öncelikler önemsenmemiştir. Yeni sanayi yatırımı için yer seçimi; planlarda belirtildiği
üzere mevcut sanayi alanlarından seçilmemiş, bunun yerine gelişigüzel olarak bir alan belirlemesi
yapıldığı görülmüştür. Planlı boş sanayi alanlarının doldurularak tarım topraklarının kullanılmaması
ilkesi dikkate alınmamıştır. Raporda belirtilen yeni sanayi alanlarına izin verilmemesi ilkesi açıkça
çiğnenmiştir. Kontrolsüz ve plansız gelişen sanayi alanlarının önüne geçmek ilkesine aykırı hareket
edilmiştir. Bölgedeki sanayi alanlarının doluluk oranları henüz tamamlanmamışken yeni bir sanayi
alanı önerisi getirilmiştir. Mevcut dağınık ve düzensiz sanayi alanlarının ortak denetim ve yönetim
mekanizmasına kavuşturulması ve çevreye olumsuz etkilerinin minimize edilmesi amacıyla OSB
alanları oluşturulabilir hükmü, plan bütününde değerlendirildiğinde, tarımsal fonksiyondaki alanları
sanayi alanına dönüştürülmesini desteklemediği gibi tam tersi planda hali hazırda sanayi alanı
fonksiyonunda bulunan yerlerin arasından yer seçimi yapılarak OSB kurulmasından bahsedildiği

açıkça görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu Tekirdağ PAKOP Plastik İhtisas OSB Planının; planlamaya
ait mevzuatlara, ilke ve esaslara uymadığından bahisle; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığınca 3 Kasım 2021 tarihinde onaylanarak, 2 Aralık 2021 tarihinde askıya çıkarılan 1/100.000
ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliklerine itiraz ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar
TemaFabrika